ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest NOVIS Sp. z o.o. Przychodnia specjalistyczna przy ul. Struga 60 lok. ACM w Radomiu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia oraz świadczenia wszelkiego rodzaju usług medycznych. Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to m.in.:

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa o działalności leczniczej,
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast